24h
18/03/2018 02:42 PM +07:00
13/11/2017 07:51 AM +07:00

APEC 2017: Năm nội dung lớn của “Tuyên bố Đà Nẵng”

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, tại hội nghị các nhà lãnh đạo đã thảo luận và thống nhất một số nội dung chủ yếu sau:

 

APEC 2017: Năm nội dung lớn của  “Tuyên bố Đà Nẵng” 

 

Thứ nhất, Hội nghị đã thông qua chương trình hành động APEC về thúc đẩy phát triển bao trùm về kinh tế, tài chính và xã hội. Điều này nhằm khẳng định quyết tâm của các nền kinh tế thành viên hướng tới xây dựng cộng đồng APEC phát triển bao trùm và tự cường. 

Đây cũng là một nội dung quan trọng của đối thoại giữa các nhà lãnh đạo kinh tế APEC và cộng đồng doanh nghiệp. 

Thứ hai, để nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh và năng suất lao động của các nền kinh tế APEC, yêu cầu cấp bách đặt ra đó là tăng cường chất lượng giáo dục, trang bị cho người lao động những kiến thức, kỹ năng cần thiết để thích ứng tốt hơn với môi trường việc làm và thị trường lao động đang thay đổi căn bản của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Thứ ba, nhằm tạo những động lực mới cho tăng trường bền vững và bao trùm. Hội nghị đã giành nhiều thời gian thảo luận một cách sâu sắc về các chính sách và biện pháp chiến lược nhằm phát triển các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa theo hướng xanh, bền vững và sáng tạo. 

Thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, công nghiệp hỗ trợ, phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường an ninh lương thực, nước, năng lượng. Cùng đó là phát triển nông thôn và đô thị, cải cách cơ cấu, nâng cao năng lực, giảm thiểu rủi ro thiên tai; tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ; Phát triển du lịch bền vững. 

Thứ tư, thúc đẩy thương mại và đầu tư tự do, mở, ở châu Á- Thái Bình Dương là sứ mệnh của các nền kinh tế APEC để APEC tiếp tục là động lực thúc đẩy liên kết, kết nối khu vực góp phần để châu Á- Thái Bình Dương là động lực của tăng trưởng và liên kết kinh tế toàn cầu. 

Hội nghị tái khẳng định cam kết hoàn tất thực hiện các mục tiêu Bogor về tự do hoá thương mại và đầu tư; thúc đẩy thuận lợi hoá đầu tư kinh doanh và dịch vụ, tăng cường hợp tác kinh tế, kỹ thuật tiếp tục nỗ lực hướng tới hình thành khu vực thương mại tư do châu Á- Thái Bình Dương. 

Nhấn mạnh vai trò quan trọng của APEC trong việc ủng hộ một hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật pháp, tự do, mở, công bằng, minh bạch và bao trùm. 

Hội nghị cũng hoan nghênh việc thông qua khuôn khổ APEC về tạo thuận lợi cho thương mại điện tử xuyên biên giới để tạo điều kiện cho APEC khai thác có hiệu quả tiềm năng phát triển kinh tế mạng, kinh tế số và các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. 

Thứ năm, APEC đang nỗ lực hơn bao giờ hết để hoàn tất các mục tiêu Bogor vào năm 2020, và chuẩn bị bước vào thập niên phát triển thứ tư để nâng cao vai trò, vị thế của APEC trong cục diện quốc tế đang đồng nhất.
 

Ý kiến bạn đọc ()