24h
19/03/2018 02:36 AM +07:00
01/12/2017 02:10 PM +07:00

Năm 2016 EVN lãi 2.658 tỷ đồng 

Hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2016 lỗ 593,46 tỷ đồng nhưng nhờ có thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến sản xuất kinh doanh điện trong năm 2016 như bán công suất phản kháng, thu nhập hoạt động tài chính của Công ty mẹ - EVN... nên EVN vẫn lãi 2.658 tỷ đồng. 

 

Theo các báo cáo tài chính của EVN, năm 2016, sản lượng điện thương phẩm thực hiện là 159,79 tỷ kWh; tỷ lệ tổn thất điện năng toàn EVN là 7,57%, thấp hơn 0,13% so với kế hoạch và thấp hơn 0,37% tỷ lệ tổn thất điện năng thực tế của EVN năm 2015 (7,94%).

Hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2016 lỗ 593,46 tỷ đồng.

Hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2016 lỗ 593,46 tỷ đồng

Tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2016 là 266.104,25 tỷ đồng (thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và vật tư thu hồi, thu nhập từ hoạt động cho thuê cột điện đã được tính giảm trừ trong chi phí sản xuất kinh doanh điện); giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2016 là 1.665,29 đ/kWh.

Chi phí sản xuất kinh doanh điện tại các huyện, xã đảo khu vực chưa nối lưới điện quốc gia được hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2016. 

Dẫn tới, doanh thu bán điện năm 2016 là 265.510,79 tỷ đồng (tương ứng giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện là 1.661,57 đ/kWh). Hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2016 lỗ 593,46 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo EVN, thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến sản xuất kinh doanh điện trong năm 2016 là 3.251,66 tỷ đồng, gồm: Thu nhập từ tiền bán công suất phản kháng: 729,49 tỷ đồng; hu nhập hoạt động tài chính của Công ty mẹ - EVN (từ lãi tiền gửi, thu nhập từ phí cho vay lại, lãi cho Genco, NPT vay lại; số liệu do EVN báo cáo): 1.442,71 tỷ đồng (trong đó lãi tiền gửi là 618,06 tỷ đồng; phí cho vay lại là 299,87 tỷ đồng; lãi cho Genco, NPT vay lại là 524,78 tỷ đồng); Thu nhập hoạt động tài chính của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (từ lãi tiền gửi): 268,03 tỷ đồng....

Nhờ đó, năm 2016 EVN vẫn lãi 2.658,20 tỷ đồng (chưa tính tới thu nhập từ sản xuất khác như xây lắp điện, sửa chữa thí nghiệm điện, các dịch vụ cho thuê tài sản, vận tải, bốc dỡ, các khoản phạt vi phạm hợp đồng của các Tổng công ty Điện lực, v.v.).

Lê Thuý 

Ý kiến bạn đọc ()