Hợp tác
23/02/2018 03:05 PM +07:00
07/05/2013 12:00 AM +07:00

Góp ý Dự thảo Nghị định thi hành Luật HTX 2012: Kiến nghị không thành lập riêng Tổng cục HTX

Góp ý với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật HTX 2012 (Dự thảo NĐ), Liên minh HTX tỉnh Nam Định đề nghị không thành lập riêng hệ thống Tổng cục phát triển HTX, nên giao cho Liên minh HTX tham gia thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước, dịch vụ công về HTX theo quy định của pháp luật...…

Góp ý với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật HTX 2012 (Dự thảo NĐ), Liên minh HTX tỉnh Nam Định đề nghị không thành lập riêng hệ thống Tổng cục phát triển HTX, nên giao cho Liên minh HTX tham gia thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước, dịch vụ công về HTX theo quy định của pháp luật...…

 

Các ý kiến nghiên cứu góp ý vào Dự thảo NĐ từ Liên minh HTX tỉnh Nam Định tập trung phần lớn vào Điều 30, Chương V quy định về bộ máy quản lý nhà nước đối với HTX, liên hiệp HTX. Theo đó, Liên minh HTX tỉnh này nhận thấy: khoản 2, Điều 30 của Dự thảo NĐ về "Nhiệm vụ chủ yếu của bộ máy quản lý nhà nước về HTX, liên hiệp HTX" là Tổng cục phát triển HTX, hầu hết bao hàm toàn bộ các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Liên minh HTX.

 

Nhận diện thực tế tổ chức và con người ở Liên minh HTX, văn bản mới đây của Liên minh HTX tỉnh Nam Định đã lần nữa nêu rõ: Luật HTX

2012 đã quy định chi tiết và cụ thể về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Liên minh HTX. Và, hiện nay tổ chức Liên minh HTX ở Việt Nam do Nhà nước, Chính phủ lập nên, nguồn lực hoạt động do Ngân sách Nhà nước bảo đảm. Về con người làm việc tại tổ chức Liên minh HTX, do sự phân công, điều động của Chính phủ, của chính quyền địa phương, hết thảy họ đều là cán bộ, công chức, viên chức và đang hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước (tất cả các quyết định điều động hoặc tuyển dụng nhân sự thể hiện đầy đủ và rõ ràng vấn đề này).

 

 

Lãnh đạo Liên minh HTX Nam Định thăm đồng trong công tác củng cố HTX nông nghiệp

 

Qua phân tích, Luật HTX 2012 quy định chức năng, nhiệm vụ của Liên minh HTX như thế chính là để tạo điều kiện cho những con người đang làm việc tại tổ chức này có thêm công cụ Nhà nước, để thực hiện nhiệm vụ phát triển HTX trong điều kiện đặc thù riêng với lịch sử ra đời của hệ thống Liên minh HTX ở Việt Nam. Và, nếu quy định như Điều 30 của Dự thảo NĐ đến nay, thì chắc chắn Liên minh HTX khó khăn hoạt động hơn khi Tổng cục phát triển HTX ra đời và hoạt động song hành.

 

Do vậy, Liên minh HTX tỉnh Nam Định đề nghị không thành lập riêng hệ thống Tổng cục phát triển HTX. Thay vào đó cần tham khảo vận dụng chi tiết các nội dung khoản 1, Điều 34 của Nghị định số 45/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ về tổ chức hội đặc thù được "Tham gia thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước, dịch vụ công thuộc lĩnh vực của hội theo quy định của pháp luật."

 

Quan điểm của Liên minh HTX tỉnh Nam Định đề nghị quy định về bộ máy quản lý Nhà nước thống nhất về HTX, liên hiệp HTX nên giao cho tổ chức Liên minh HTX các cấp. Như thế vừa tạo điều kiện cho Liên minh HTX có được hành lang pháp lý để quản lý nhà nước đối với HTX, vừa sử dụng được cơ sở vật chất sẵn có, con người tại chỗ đang có và đã được biên chế để thực hiện nhiệm vụ chuyên sâu về quản lý nhà nước đối với HTX, không làm xáo trộn tình hình thực tế hiện nay và không làm phát sinh thêm gánh nặng cho Ngân sách Nhà nước khi thành lập thêm bộ máy khác.

 

Tại văn bản của mình, Liên minh HTX tỉnh Nam Định còn đóng góp nhiều ý kiến cụ thể vào Dự thảo NĐ trong nội dung các Điều 4, 5, 25 và 29. Đáng kể như Điều 5 không nên quy định cứng nhắc tỷ lệ "không quá 40%" với sản phẩm, dịch vụ của HTX cung ứng ra ngoài thị trường. Nếu tuân thủ đúng quy định này thì chắc chắn các HTX vận tải và HTX thương mại sẽ bị triệt tiêu, đồng thời không bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của HTX đã nêu tại khoản 4, Điều 7 Luật HTX 2012... Hay với khoản 2, Điều 29 trong Dự thảo NĐ không nên quy định thành lập Liên hiệp HTX tín dụng. Bởi việc này hiện đã có Ngân hàng HTX đảm nhiệm và thành lập trước trên nền tảng mạng lưới trên 1.000 quỹ TDND đang phát huy ổn định hiệu quả hoạt động dưới cơ sở.

 

Lưu Đoàn

Tag
Ý kiến bạn đọc ()