Lăng kính
19/03/2018 06:10 AM +07:00
09/06/2017 03:24 PM +07:00

Kiến nghị đưa kinh doanh dịch vụ in ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Trong một văn bản góp ý mới đây, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc, xem xét thay đổi phương thức quản lý đối với hoạt động in. Về lâu dài, nghiên cứu để đề xuất, kiến nghị đưa “kinh doanh dịch vụ in” ra khỏi Danh mục ngành, nghề kinh kinh doanh có điều kiện tại Luật đầu tư 2014.

Trả lời Công văn số 1553/BTTTT-CXBIPH của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 08/5/2017 về việc đề nghị góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

 

VCCI đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc, xem xét một số vấn đề, trong đó đáng chú ý có một số quy định hạn chế điều kiện kinh doanh.

VCCI đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc, xem xét một số vấn đề, trong đó đáng chú ý có một số quy định hạn chế điều kiện kinh doanh

Trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, hiệp hội, VCCI đánh giá, so với Nghị định 60, Dự thảo đã có nhiều sửa đổi theo hướng tích cực, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, phù hợp với tinh thần cải cách thủ tục hành chính. Điều này thể hiện tinh thần nghiêm túc, cầu thị rất đáng hoan nghênh của Ban soạn thảo. Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao những nỗ lực cải thiện chính sách, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi của cơ quan chủ trì soạn thảo thể hiện thông qua Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 60 này.

Tuy nhiên, để thể hiện triệt để tinh thần của Nghị quyết 19-2017/NQ-CP, Quyết định 143/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu từ các doanh nghiệp, VCCI đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc, xem xét một số vấn đề, trong đó đáng chú ý có một số quy định hạn chế điều kiện kinh doanh.

Đề cập tới một số quy định có tính chất hạn chế quyền tự do kinh doanh, VCCI phân tích, về điều kiện người đứng đầu cơ sở in, theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Dự thảo thì người đứng đầu cơ sở in loại sản phẩm (báo, tạp chí, các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí; tem chống giả) phải có trình độ cao đẳng trở lên về chuyên ngành in hoặc được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in.

Dẫn tới, theo nội dung của Nghị quyết 19 thì quy định có tính chất hạn chế quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp như “người đứng đầu cơ sở in phải có chứng chỉ cao đẳng ngành in” phải được bãi bỏ. Điều này đồng nghĩa với việc, tất cả các quy định liên quan đến điều kiện người đứng đầu ngành in đều phải được bãi bỏ. Dự thảo chỉ mới bãi bỏ một số mà không phải tất cả là chưa thực hiện triệt để theo nội dung của Nghị quyết 19.

Tiếp đó, về cấp phép nhập khẩu thiết bị in, theo VCCI, Dự thảo đã bỏ yêu cầu cấp phép nhập khẩu đối với các thiết bị gia công sau in, tuy nhiên cần xem xét rộng hơn về việc bỏ toàn bộ giấy phép nhập khẩu đối với thiết bị in, bởi các lý do sau: chính sách đối với hoạt động nhập khẩu máy móc thiết bị in là chưa rõ ràng, đồng thời, nếu kiểm soát các máy móc thiết bị in để nhận biết các thông tin về các loại máy móc này, thì có thể thu thập tại cơ quan hải quan.

Về đối tượng được nhập khẩu thiết bị in, Khoản 2 Điều 27 Nghị định 60 quy định các đối tượng sau được phép nhập khẩu thiết bị in: Cơ sở in; Doanh nghiệp chức năng kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị ngành in theo quy định của pháp luật; Cơ quan, tổ chức khác có tư cách pháp nhân được phép sử dụng thiết bị in để phục vụ công việc nội bộ.

Theo VCCI, theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 thì giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không còn ghi ngành, nghề đăng ký kinh doanh. Tương ứng, hiện nay hầu hết các văn bản pháp luật về kinh doanh, không còn đặt ra yêu cầu về việc xem xét ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp theo giấy đăng ký doanh nghiệp khi xem xét để cấp phép kinh doanh. Điều này thể hiện tinh thần “doanh nghiệp được làm những gì mà pháp luật không cấm”. Nghị định 60 vẫn xác định đối tượng dựa vào chức năng, ngành nghề kinh doanh là chưa phù hợp với tinh thần của Luật doanh nghiệp 2014.

Từ những phân tích trên, VCCI đề nghị Ban soạn thảo bổ sung quy định bỏ quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị định 60.

Đặc biệt, về thủ tục hành chính, VCCI đánh giá về thủ tục khai báo của cơ sở in, ngay chính trong Dự thảo đang có sự mâu thuẫn trong cơ chế quản lý đối với các doanh nghiệp in, đồng thời tạo ra sự bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp in, khi cùng in một sản phẩm nhưng có doanh nghiệp lại phải có giấy phép trong khi có doanh nghiệp không cần phải có giấy phép.

Đặc biệt, VCCI cho rằng đối tượng cần kiểm soát trong hoạt động in chính là nội dung, tính hợp pháp của sản phẩm in. Hiện tại, các quy định pháp luật có liên quan và ngay bản thân Nghị định 60 cũng đã có nhiều quy định để có thể kiểm soát được yếu tố này (ví dụ: khi nhận in, chế bản. gia công sau in đối với từng loại sản phẩm, các chủ thể đặt in phải cung cấp các tài liệu chứng minh tính hợp pháp của các sản phẩm in). Do đó, việc đặt ra điều kiện kinh doanh cho các chủ thể in, nhất là các điều kiện kinh doanh dựa vào các sản phẩm in là không cần thiết, bất hợp lý và phát sinh những bất cập như phân tích ở trên.

Từ các phân tích trên, VCCI đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc, xem xét thay đổi phương thức quản lý đối với hoạt động in. Về lâu dài, nghiên cứu để đề xuất, kiến nghị đưa “kinh doanh dịch vụ in” ra khỏi Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại Luật đầu tư 2014.

Ngoài ra, liên quan tới mẫu biểu, VCCI cho rằng rất nhiều nội dung trong các mẫu biểu là không cần thiết, do đó đề nghị Ban soạn thảo rà soát tổng thể toàn bộ các mẫu biểu để loại bỏ các nội dung chưa phù hợp.

Lê Thuý

 

Ý kiến bạn đọc ()