Luật hợp tác xã
18/03/2018 02:35 PM +07:00
15/09/2017 06:59 AM +07:00

Bắc Giang: Thấy gì từ thực hiện Luật HTX 2012

Dù còn tồn tại và nhiều HTX yếu kém, nhưng so với cả nước, Bắc Giang được xem là địa phương sớm chuyển đổi và đạt tỷ lệ cao HTX tổ chức lại theo Luật HTX 2012. Kinh nghiệm ở tỉnh cho thấy, vấn đề nhận thức đúng và đủ mang tính chất quyết định đến phát triển HTX.

 

Theo phản ánh của Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang, để thuận lợi cho các HTX chuyển đổi theo Luật HTX 2012, UBND tỉnh đã sửa đổi bổ sung hồ sơ thủ tục đăng ký HTX, giao trách nhiệm cho Sở KH&ĐT tỉnh và chính quyền cấp huyện, xã thực hiện.

100% HTX chuyển đổi xong

Theo bà Nguyễn Thị Thúy Dung - Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang, toàn tỉnh có 316 HTX được tổ chức lại theo Luật HTX 2012. Trong đó, có 205 HTX nông nghiệp, 91 HTX phi nông nghiệp và 20 quỹ TDND, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch chuyển đổi HTX. Bắc Giang từng được Liên minh HTX Việt Nam đánh giá là một trong những địa phương sớm hoàn thành chuyển đổi và đạt tỷ lệ cao nhất cả nước.

Bắc Giang đến nay cũng đã giải thể 289 HTX, Liên hiệp HTX, chiếm khoảng 92,6% HTX nằm trong diện phải giải thể. Còn lại 25 HTX đã rà soát, xác nhận xong tình trạng ngừng hoạt động (7,7%), do cấp huyện chưa tích cực chỉ đạo việc giải thể theo quy định.

Từ khi thực hiện Luật HTX 2012, theo tham mưu của Liên minh HTX tỉnh, Bắc Giang đã kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về HTX, như thành lập Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể (KTTT) cấp tỉnh và huyện, hầu hết các sở ngành liên quan đều có cán bộ, đơn vị theo dõi quản lý nhà nước về HTX.

Các đầu mối quan trọng, như Sở KH&ĐT tỉnh, đã thành lập Phòng Quản lý doanh nghiệp, KTTT và tư nhân, tập trung hướng dẫn tổ chức lại hoạt động HTX, thủ tục đăng ký HTX hoặc giải thể HTX. Đồng thời, UBND cấp huyện tổ chức tập huấn cho Phòng Tài chính - Kế hoạch các văn bản thực hiện Luật HTX 2012, chủ yếu thủ tục đăng ký HTX, đăng ký tổ chức lại HTX và niêm yết công khai tại Bộ phận một cửa.

Để giám sát công tác quản lý nhà nước về HTX, hàng năm các sở ngành đều phối hợp với UBND cấp huyện rà soát, đánh giá thực trạng phát triển KTTT và HTX, kiểm tra chuyên ngành công tác quản lý điều hành ở các HTX.

Liên minh HTX tỉnh khảo sát hỗ trợ HTX RAT ở huyện Yên Dũng

Song, Liên minh HTX tỉnh cho rằng ngoài những bất cập chung trong thực thi Luật HTX 2012, nguyên nhân chủ yếu ở tỉnh do một số ngành chưa thật sự quan tâm phát triển KTTT thuộc ngành mình quản lý, từ đó chưa bố trí cán bộ chuyên trách, chỉ phân công cán bộ kiêm nhiệm phụ trách HTX. Mặc dù chuyển đổi HTX tỷ lệ cao và giải thể “mạnh tay” với HTX tồn tại hình thức, nhưng ở Bắc Giang hiện nay còn nhiều HTX yếu kém, thành lập ra không hoạt động, chỉ trông đợi sự hỗ trợ từ các ngành và địa phương.

Năng lực một số HTX chưa cải thiện. Đáng nói nhất là cán bộ HTX lãnh đạo yếu và nắm bắt thị trường kém, chưa thu hút nhiều cán bộ trẻ có năng lực về HTX.

Tồn tại chủ yếu do nhận thức

Bên cạnh việc tham mưu chính sách còn chậm, điểm yếu nhất là nhận thức và trách nhiệm các cấp ngành chưa đúng, chưa đầy đủ về HTX, nhất là trách nhiệm người đứng đầu chưa đáp ứng nhu cầu phát triển HTX. Trong khi đó, nhận thức đội ngũ cán bộ HTX lại thiếu chủ động. Họ quan niệm rằng HTX dù hoạt động theo Luật cũ hay mới cũng không có gì thay đổi, ngoài tên gọi (!?)

Theo phân tích của Liên minh HTX tỉnh, từ thực tế thực hiện Luật HTX 2012 có thể nhận thấy 4 bài học kinh nghiệm chủ yếu. Trước tiên, nút thắt căn bản nhận thức về HTX chưa được khơi thông. Phải khẳng định việc nhận thức đúng, đủ và thống nhất về vị trí, vai trò, bản chất, nguyên tắc HTX có tính chất quyết định đến kết quả quá trình phát triển KTTT, HTX.

Cùng với đó, việc phát triển HTX cần có sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền. Trong đó, người đứng đầu phải xác định rõ trách nhiệm với HTX, phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Thực tế Bắc Giang cho thấy, các cấp ngành phải tích cực rà soát, thực hiện kịp thời các cơ chế, chính sách hỗ trợ KTTT, HTX của Trung ương và của tỉnh, ví như hỗ trợ HTX về đất đai để làm trụ sở, nhà kho, sân phơi…, hỗ trợ hạ tầng thiết bị, lãi suất tín dụng, tập huấn nguồn nhân lực HTX. Đặc biệt, phải tạo điều kiện để HTX đổi mới, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Liên minh HTX tỉnh cho rằng phát triển HTX cần hướng tới bền vững, chú trọng chất lượng chứ không nên chạy theo số lượng. Bản thân các HTX, cán bộ HTX cần khắc phục tư tưởng ỷ lại Nhà nước, phải tâm huyết và có trình độ dám làm, dám chịu trách nhiệm và thích nghi với thị trường.

Lưu Đoàn

Ý kiến bạn đọc ()