Mô hình
20/01/2018 08:32 PM +07:00
29/12/2017 08:19 AM +07:00

Đại hội V Liên minh HTX Hà Nội: Đẩy mạnh các giải pháp phát triển KTHT Thủ đô

Với chủ đề “Đổi mới, Hợp tác, Hội nhập và Phát triển bền vững” phiên họp nội bộ Đại hội V Liên minh HTX Tp.Hà Nội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá hoạt động của Liên minh HTX Thành phố và kết quả phong trào kinh tế hợp tác (KTHT), nòng cốt là HTX trong nhiệm kỳ 2012 - 2017.

 

Chiều 28/12/2017, Đại hội đại biểu lần thứ V Liên minh HTX Tp.Hà Nội đã tiến hành phiên họp nội bộ, tập trung thảo luận, đánh giá kết quả phát triển KTHT Thủ đô nhiệm kỳ IV, chuẩn bị công tác nhân sự nhiệm kỳ V.

Khẳng định rõ hơn vai trò và vị trí HTX

Theo trình bày báo cáo của ông Nguyễn Tiến Phong - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Tp.Hà Nội, khu vực KTHT, HTX đã có những chuyển biến tích cực, từng bước đổi mới về tổ chức và hoạt động, thích ứng ngày càng tốt hơn với cơ chế thị trường, khẳng định rõ hơn vai trò và vị trí của HTX trong nền kinh tế Thủ đô, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị cơ sở và đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH Thủ đô.

Báo cáo dự thảo Đại hội cho biết, 5 năm qua, toàn Thành phố đã thành lập mới được 184 HTX. Các HTX thành lập mới thực hiện đúng quy định của Luật HTX 2012, đã tạo việc làm cho 1.985 thành viên, thu hút tổng số vốn góp là 98 tỷ đồng cho phát triển SX-KD của các HTX. 

Đặc biệt, các HTX trong lĩnh vực nông nghiệp có vai trò, vị trí và đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới, tạo thêm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; tăng thu ngân sách nhà nước. 

Nhiều HTX đã mở rộng sản xuất, phát triển kinh doanh dịch vụ tổng hợp; đầu tư trang thiết bị để nâng cao năng lực SX-KD, mở rộng liên doanh, liên kết với các thành phần kinh tế khác để cung ứng vật tư, thực hiện các dịch vụ đầu vào cho thành viên. 

Các loại hình HTX trong từng ngành, lĩnh vực đã tham gia tích cực vào quá trình sản xuất, dịch vụ, lưu thông hàng hóa; duy trì phát triển một số ngành, nghề truyền thống, tạo thêm việc làm cho người lao động lúc nông nhàn và lao động phổ thông trình độ kỹ thuật thấp. 

Thông qua thực tế hoạt động, khu vực KTHT đã thực hiện nghiêm nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, góp phần cung cấp sản phẩm cho xã hội, đóng góp vào phát triển làng nghề, bảo đảm thu nhập và từng bước cải thiện, nâng cao đời sống cho thành viên, người lao động trong HTX. 

Hoạt động của các HTX góp phần tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ, thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, tạo mối liên kết hợp tác trong nội bộ HTX. Các quỹ TDND đã hỗ trợ thành viên phát triển kinh tế hộ. 

Khu vực KTHT, HTX đã có những chuyển biến tích cực, từng bước đổi mới về tổ chức và hoạt động, thích ứng ngày càng tốt hơn với cơ chế thị trường, khẳng định rõ hơn vai trò và vị trí của HTX trong nền kinh tế Thủ đô.
 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động

Bên cạnh những kết quả đạt được và các mục tiêu do Đại hội IV Liên minh HTX Thành phố đề ra, khu vực KTHT, HTX Thủ đô còn những hạn chế, tồn tại, như: Nhận thức của một số cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cán bộ, đảng viên, nhân dân nói chung, cán bộ và thành viên của một số HTX về KTTT chưa đầy đủ, chưa thấy rõ vai trò, vị trí và tầm quan trọng của thành phần KTTT mà nòng cốt là HTX đối với sự phát triển KT-XH Thủ đô; những khó khăn, yếu kém của HTX kéo dài như quy mô nhỏ lẻ, manh mún, thiết bị, công nghệ lạc hậu… chưa được khắc phục triệt để. Đặc biệt, chưa xây dựng được chiến lược phát triển cả về quy hoạch, kế hoạch và về vốn, thị trường, quản trị. Trình độ, năng lực của cán bộ quản lý HTX còn hạn chế, nhiều HTX chưa thu hút và huy động được các nguồn lực về con người, công tác tuyên truyền còn hạn chế.

Trong nhiệm kỳ tới, Liên minh HTX Thành phố định hướng phát triển HTX kiểu mới gắn với xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa, ưu tiên HTX sản xuất vật chất và HTX chế biến, tiêu thụ sản phẩm cho thành viên, HTX dịch vụ công.

Phát triển KTHT với nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng; nhân rộng các mô hình KTHT, HTX hiệu quả, tạo điều kiện cho kinh tế hộ, THT phát triển hiệu quả trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ thương mại, góp phần hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ, bảo đảm hài hòa lợi ích các chủ thể tham gia.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ phát triển KTHT, HTX, chủ động tham mưu, đề xuất với Thành ủy, UBND thành phố các chương trình, dự án, các giải pháp củng cố, xây dựng và phát triển KTHT, tăng cường phối hợp với các sở ngành, đoàn thể thành phố, quận, huyện, thị xã trong thực hiện các chính sách, giải pháp củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX.

Phát huy tinh thần của Đại hội “Đổi mới, Hợp tác, Hội nhập và phát triển bền vững”, Liên minh HTX Thành phố lấy mục tiêu phát triển HTX là sự tồn tại và phát triển, là tiếng nói có trọng lượng và hiệu lực về mọi vấn đề có liên quan đến phát triển của thành phần KTHT. 

Liên minh HTX phải thật sự là niềm tin, chỗ dựa cho các THT, HTX, Liên hiệp HTX và các thành viên. Đồng thời, phải có đủ năng lực để định hướng cho thành phần KTHT, HTX vượt qua mọi thách thức, khó khăn để phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn.

Phiên họp nhất trí thông qua báo cáo về kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; kiểm điểm BCH, Ban Thường vụ, Ban kiểm tra khóa IV; báo cáo dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung.

Đại hội đã tiến hành công tác nhân sự, 100% đại biểu nhất trí bầu 65 vị tham gia BCH Liên minh HTX Thành phố khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

Minh Thành
 

Ý kiến bạn đọc ()