Quản trị
25/02/2018 12:33 AM +07:00
02/02/2018 04:09 PM +07:00

Thành phố Thái Nguyên 2018: Tiếp tục nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

Thành phố Thái Nguyên đã chính thức khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính tại địa phương.

 

Đây là quyết tâm của Thành phố Thái Nguyên trong việc thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017. 

Đưa 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá về đích

Thành phố Thái Nguyên là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thái Nguyên, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, y tế, du lịch của tỉnh Thái Nguyên và vùng trung du miền núi Bắc Bộ; là một trong những trung tâm vùng có uy tín của cả nước, có vị trí chiến lược về an ninh quốc phòng, có mối quan hệ hữu cơ với các huyện, thị xã, thành phố trong Tỉnh và các Tỉnh trong vùng trung du miền núi Bắc Bộ.

Tại Nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành phố khóa 17, nhiệm kỳ 2015 - 2020, lãnh đạo Thành phố đã xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá để xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh bền vững, từng bước văn minh hiện đại.

Trong đó, Thành phố Thái Nguyên xác định một trong những nhiệm vụ trong tâm là tiếp tục thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính, giai đoạn 2011-2020 của Trung ương và của Tỉnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm quy trình, thời gian thực hiện thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính liên quan tới tổ chức và công dân; công khai hồ sơ quy trình, phí, lệ phí theo quy định; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Cung cấp thông tin và thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao nhất, từng bước tiến tới thực hiện Chính phủ điện tử. 

Mới đây, thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4;công khai danh mục, quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 gồm 158 thủ tục hành chính mức độ 3; mức độ 4 trên các lĩnh vực: Tư pháp, Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Công thương, Quản lý đô thị; tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức và cá nhân truy cập một địa chỉ và sử dụng một tài khoản duy nhất để khai báo, theo dõi, quản lý hồ sơ, giúp giảm số lượng chứng từ và dữ liệu khai báo, tiết kiệm thời gian, đồng thời giúp Thành phố tập trung giải quyết các thủ tục hành chính, công khai, minh bạch thông tin, kết quả và đảm bảo kết nối đến Cổng dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ.

Quyết tâm cải cách hành chính

Để thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, tại lễ khai trương bà Đoàn Thị Hảo, Bí thư thành uỷ Thái Nguyên chỉ đạo thời gian tới, UBND thành phố cần tiếp tục thực hiện tốt ba nhiệm vụ.

Một là, tiếp tục quán triệt, tổ chức thi hành Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính đến từng cơ quan, đơn vị có liên quan; thông báo số 407/TB-VPCP, ngày 31/8/2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính về công tác cải cách thủ tục hành chính.

Bên cạn đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính, giai đoạn 2011-2020 của Trung ương và của Tỉnh. Triển khai thực hiện có hiệu quả Thông báo kết luận số 104/TB-UBND ngày 19/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đánh giá thực chất hiệu quả cải cách hành chính.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính; kịp thời công bố, công khai thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhân dân. Tăng cường công tác phối hợp giữa chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội. Xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tham nhũng trong thực thi nhiệm vụ công vụ.

Ba là, tập trung chỉ đạo vận hành Cổng dịch vụ công trực tuyến và bổ sung thêm các dịch vụ công trực tuyến mới trong năm 2018 và các năm tiếp theo; thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các thủ tục hành chính thực hiện tại UBND thành phố và UBND các xã, phường; áp dụng ISO điện tử trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

PV

Ý kiến bạn đọc ()