• HTX Tân Lạc phát triển bền vững từ sản xuất hương an toàn

    TBKD Tận dụng nguồn mùn cưa, bã mía của địa phương để sản xuất hương (nhang) an toàn đã giúp HTX hương trầm Tân Lạc (Quỳ Châu, Nghệ An) mang lại việc làm cho nhiều lao động, phù hợp với thực trạng của địa phương và góp phần bảo vệ môi trường.

Xem thêm