• Cổ phiếu TDH bị đưa vào danh sách không được cho vay margin

    TBKD Theo thông báo từ Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HoSE), cổ phiếu TDH của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức bị đưa vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ, nguyên nhân do doanh nghiệp nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế.

Xem thêm