• Học hỏi và văn hóa – chìa khóa thành công

    TBKD Hãy kiên định và học hỏi để làm mình giỏi lên mỗi ngày. Giỏi đủ để hiểu những ý kiến họ đưa ra và có thể ra quyết định đúng đắn, không nhắm mắt đưa chân. Nếu không quyết được hãy hỏi nhiều người.

Xem thêm