• Việt Nam chỉ còn 10-15 năm để thành quốc gia phát triển

    TBKD Nếu so với kinh nghiệm các nước và các chỉ số về kinh tế của nước ta đặc biệt chỉ số về năng suất lao động, chúng ta còn khoảng 10-15 năm nữa để thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá đưa đất nước từ nước nghèo trở thành quốc gia phát triển. 

Xem thêm