• "Chủ trương 1, biện pháp 10, quyết tâm 20"

    TBKD Nhắc lại tinh thần giảm chi phí cho doanh nghiệp, hỗ trợ kịp thời cho sản xuất, nhất là phí, thuế, tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm thị trường, xúc tiến thương mại… Thủ tướng yêu cầu đôn đốc, kiểm tra và nâng cao trách nhiệm cá nhân trong điều hành, quản lý. Chủ trương 1, biện pháp 10, quyết tâm 20 thì mới thúc đẩy được công việc đang ở phía trước.

Xem thêm